Aktualności


20 sierpnia 2021


UWAGA 31 SIERPNIA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU

AKTYWNY SAMORZĄD 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze przypomina i zachęca do składania wniosków nie wychodząc z domu poprzez platformę internetową https://sow.pfron.org.pl/

 

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie –

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

 


20 sierpnia 2021


Studencie pamiętaj o wniosku do 10 października 2021 r.

10 października 2021 r. upływa termin przyjmowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do nauki w roku akademickim 2021/2022 w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny Samorząd.

 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

do 4.000 zł,

opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przypominamy , iż wnioski można składać w formie elektronicznej nie wychodząc z domu w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW (https://sow.pfron.org.pl/).


20 sierpnia 2021


 

 

 

 

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze

zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jak również zakupu sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do stałej rehabilitacji w warunkach domowych.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 2. oryginał faktury określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
 3. potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

Wnioski są realizowane na bieżąco zgodnie kolejnością wpływu do tut. Centrum

 


13 sierpnia 2021


Informacja dotycząca możliwości szczepienia dzieci powyżej 12. roku życia.

MRiPS – inf. do PCPR o możliwości szczepień.

 


5 lipca 2021


Wnioski „DOBRY START 300+” można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku wyłącznie przez: portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS.

Więcej informacji:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

 


1 lipca 2021


Karkonoski door-to-door | Usługa transportu indywidualnego

 


31 maja 2021


Ogłoszenie wyników konkursu „Powiat Karkonoski Oczami Dziecka”

 

 

Zofia – lat 10 miejsce I

Mateusz – lat 14 miejsce II

Michał – lat 10 miejsce III

 


31 maja 202128 maja 2021


 


14 maja 2021


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE

Ogłoszenie 3/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

 


10 maja 2021


Nie marnuj czasu!!!

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze poszukuje wolontariuszy!

Zapraszamy osoby, które są gotowe zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym z terenu powiatu karkonoskiego. Organizujemy wolontariat dla wychowanków rodzin zastępczych, który da Ci doświadczenie życiowe i  zawodowe w zakresie pomocy pedagogicznej.

Do zadań wolontariusza będzie należało:

 • pomoc przy odrabianiu lekcji,

 • pomoc w nadrabianiu zaległości edukacyjnych, przygotowaniu się do lekcji,

 • rozmowa w życzliwej atmosferze,

 • dzielenie się swoimi pasjami, inspirowanie do odkrywania własnych,

 • organizowanie dzieciom czasu wolnego, m.in. zabawy, spacery, malowanie, czytanie książek, itp.


Kto może zostać wolontariuszem:

Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, jeśli praca, którą chce wykonywać w ramach wolontariatu jest dostosowana do Jej możliwości psycho – fizycznych.

Czas pracy wolontariusza będzie uzależniony od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej. Wolontariusz za okazaną pomoc i poświęcony czas nie otrzymuje wynagrodzenia.

Zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze pełniącego funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Karkonoskim mieszczącego się przy ul.  Podchorążych 15 w Jeleniej Górze w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. W sprawie wolontariatu można kontaktować się pod numerem telefonów: 75 64 73 284, 75 64 73 277


6 maja 2021


Zapraszamy dzieci i młodzież z Powiatu Karkonoskiego do udziału w Konkursie Fotograficznym o tematyce „Powiat Karkonoski oczami dziecka”, organizowanym przez Powiat Karkonoski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

Tematem konkursu są przyrodnicze i krajobrazowe walory Powiatu Karkonoskiego.

Do konkursu należy zgłosić jedno zdjęcie wraz z wypełnionym formularzem i oświadczeniem. Regulamin konkursu i wymagane załączniki znajdują się na stronie internetowej www.pcpr.jgora.pl.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 21 maja 2021 r. na adres e-mail: pcpr@pcpr.jgora.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 28 maja 2021 r., a uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się dnia 1 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10.

REGULAMIN

 


26 kwietnia 202114 kwietnia 2021


Film instruktarzowy  dotyczący choroby COVID-19, jej diagnozowania, profilaktyki oraz procesu szczepień pt.: „COVID-19 – co robić?”.

Celem materiału jest zwiększenie świadomości wśród mieszkańców Dolnego Śląska o panującej pandemii.

 


2 kwietnia 2021


 

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Celem tego wydarzenia jest uświadomienie i uwrażliwienie na temat autyzmu, podnoszenie świadomości dzieci, budowanie zrozumienia i akceptacji w przyszłych pokoleniach oraz zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi boryka się zarówno osoba z autyzmem jak i jej najbliżsi.

AUTYZM jest poważnym całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną. Objawia się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba jest indywidualnością, nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie, ale dzięki odpowiedniej opiece i odpowiedniej terapii można poprawić jej funkcjonowanie.

 

 

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim naszym, interesantom , przyjaciołom,
rodziną zastępczym oraz  współpracownikom,
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze,
przede wszystkim, rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego,
a ponadto pogody ducha, smacznego święconego jajka
i suto zastawionych stołów.

składa

Dyrektor PCPR Ewelina Wójcik

wraz z pracownikami


30 marca 2021


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje, że zgodnie z pismem Prezesa Zarządu PFRON znak: DF.WSA.42.2021.w. z dnia 18.02.2021 r., powiat karkonoski otrzyma z PFRON w 2021 r. środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 1.536.280,00 zł.

Z tych też względów podział ww. środków przedstawia się następująco:

 • 100.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
  niepełnosprawnych;

 • 785.400,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
  niepełnosprawnych;

 • 650.880,00 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii
  Zajęciowej Przy OT TWK, utworzonego w Kowarach, w ramach realizacji
  obszaru F „Programu wyrównywania różnic między regionami II”

Szczegółowy podział środków na rehabilitację społeczną ilustruje tabela:

Lp.

Wyszczególnienie

Podstawa

prawna *

Kwota

w zł

1

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

art. 35a ust. 1 pkt 7a

150.000,00

2

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

art. 35a ust. 1 pkt 7d

250.000,00

3

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

art. 35a ust. 1 pkt 7b

34.689,00

4

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

art. 35a ust. 1 pkt 7c

350.711,00

Razem:

x

785.400,00

5

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

art. 35a ust. 1 pkt 8

650.880,00

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

Należy zaznaczyć, że środki finansowe na rehabilitację społeczną w roku 2021 są wyższe o 15,5 % w stosunku do roku ubiegłego (640 457,00 2020 r.). Wpłynie to znacząco na możliwość zaspokojenia większości potrzeb, wynikających ze złożonych do Centrum wniosków.

Wobec powyższego w bieżącym roku przyjęto następujące zasady podziału środków PFRON:

a) turnusy rehabilitacyjne – 150.000,00 zł

Przyznanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z kolejnością złożonych wniosków, do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

b) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 250.000,00 zł

Przyznanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych będzie ustalane na podstawie indywidualnych potrzeb wnioskodawców, z uwzględnieniem praktycznego zastosowania sprzętu, o który ubiega się wnioskodawca oraz faktycznej likwidacji bariery
i poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.
Dofinansowanie będzie się kształtowało
w wysokości
do 95% kosztów przedsięwzięcia.

W przypadku barier w komunikowaniu się, dofinansowaniem zostaną objęte:

 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia oraz posiadające opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarza specjalisty ze wskazaniem potrzeby likwidacji ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, posiadające zaświadczenie lekarza specjalisty ze wskazaniem potrzeby likwidacji ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Dofinansowanie będzie kształtowało się w wysokości do 95% wartości sprzętu, jednak nie więcej niż do kwoty 2.500,00 zł, według kolejności wpływu wniosków i posiadanych środków. Dodatkowo, w przypadkach uzasadnionych, dofinansowaniu może podlegać oprzyrządowanie do sprzętu komputerowego w wysokości do 95 % wartości sprzętu, jednak nie więcej niż do kwoty 500,00 zł

c) sport, kultura, rekreacja i turystyka – 34.689,00

Przyjęto zasadę dofinansowania podmiotom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych do cyklicznych, corocznych imprez, a w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do kilku kosztownych imprez – dofinansowanie do jednej z nich (z wyjątkiem wycieczek zagranicznych) –
w wysokości do
60% kosztów przedsięwzięcia. Z tych też względów dofinansowanie otrzyma
7 podmiotów na realizację 11 imprez.

d) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 350.711,00 zł

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego będzie ustalane na podstawie indywidualnych potrzeb wnioskodawców z uwzględnieniem wpływu zastosowania sprzętu, o który ubiega się wnioskodawca, na poprawę sprawności psychofizycznej i jakości społecznego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie będzie się kształtowało w wysokości do 80% kosztów sprzętu.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wyniesie:

 1. w przypadku dzieci – do 150% sumy udziału własnego i limitu ustalonego przez NFZ
  dla danego przedmiotu lub środka oraz osób do 24 roku życia uczących się (potwierdzenie nauki poprzez dołączenie do wniosku zaświadczenia ze szkoły),

 2. w przypadku osób dorosłych – do 100% sumy udziału własnego i limitu ustalonego przez NFZ dla danego przedmiotu lub środka,

 3. w przypadku zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych w aparaty słuchowe –
  do 700,00 zł (do jednego aparatu słuchowego) oraz do 50,00 zł (do jednej wkładki).

Wydatkowanie środków w poszczególnych zadaniach będzie się odbywało do chwili ich wyczerpania. Jakiekolwiek zmiany będą możliwe w wypadku zwiększenia przez PFRON limitu środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

e) dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 650.880,00 zł

Kwota przypadająca powiatowi według algorytmu na realizację zadań ustawowych
(w tym finansowania bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej) określana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim
i powiatowym. Zgodnie z ww. przepisami, środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii dla powiatu określa się na podstawie iloczynu liczby uczestników WTZ wynikającej z podpisanych przez powiat umów do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który obliczany jest algorytm i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie w wysokości 21.696,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia
2020 r. w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej Przy OT TWK w Kowarach uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych. W związku z tym wysokość środków PFRON przypadających w 2021 r. powiatowi karkonoskiemu według algorytmu uwzględnia koszty bieżącej działalności warsztatu.

                                                                                                                                                                       

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jeleniej Górze

Ewelina Wójcik


18 marca 2021


 

KOMUNIKAT

TRWA NABÓR NA WNIOSKI DOT. LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH, ARCHITEKTONICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

NA 2021 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze zaprasza osoby niepełnosprawne do składanie wniosków dot. likwidacji barier:

1. TECHNICZNYCH

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery techniczne, to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.

Dofinansowanie skierowane do osób niepełnosprawnych:

 • znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
 • potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

2. ARCHITEKTONICZNYCH

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np. budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy – należy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi:

 • wystąpić do wydziału architektury urzędu gminy/dzielnicy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu (gdy właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu),
 • po uzyskaniu pozytywnej decyzji złożyć w tym samym urzędzie projekt architektoniczno-budowlany podjazdu,
 • uzyskać pozwolenie na budowę.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

3. KOMUNIKOWANIU SIĘ

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier w komunikowaniu się, uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Dofinansowanie skierowane do osób niepełnosprawnych:

 • znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
 • potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie będzie kształtowało się w wysokości do 95% wartości sprzętu, jednak nie więcej niż do kwoty 2.500,00 zł, według kolejności wpływu wniosków i posiadanych środków. Dodatkowo, w przypadkach uzasadnionych, dofinansowaniu może podlegać oprzyrządowanie do sprzętu komputerowego w wysokości do 95 % wartości sprzętu, jednak nie więcej niż do kwoty 500,00 zł

 

 

 

 


12 marca 2021


Tekst łatwy w czytaniu – opis działalności PCPR w Jeleniej Górze


5 Marca 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

 

1 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Rekordowy budżet programu – 189,62 mln zł, czyli o prawie 9 milionów więcej niż w roku poprzednim – zostanie przeznaczony m.in. na dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn i sprzętu komputerowego, ale też na refundację kosztów studiów. Wnioski będzie można składać przez System Obsługi Wsparcia. Dostęp do SOW jest nieodpłatny. Każdy użytkownik znajdzie w nim wszystkie potrzebne formularze i wzory.

Program „Aktywny samorząd” jest skierowany do osób niepełnosprawnych, a także do samorządów powiatowych, dla których środki pochodzące z programu są uzupełnieniem ich działań w ramach zadania własnego – wsparcia osób niepełnosprawnych. Program dzieli się na dwa moduły. 

Moduł I

W module I przewidziane są następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. W ten sposób wspieramy osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, jak również osoby głuche.

Obszar B to likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki temu obszarowi można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może pomóc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Z kolei obszar C to likwidacja barier w poruszaniu się. W ramach tego obszaru można na przykład uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka. Oprócz tego PFRON dofinansowuje również zakup nowoczesnych protez kończyn. Dzięki temu osoby po amputacjach mogą uzyskać znaczącą pomoc w zakupie wysokospecjalistycznych protez (co najmniej na III poziomie jakości).

Czwarty obszar dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Wsparcie w ramach obszaru D jest kierowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II

Drugi moduł programu „Aktywny samorząd” to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Więcej informacji o elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia, harmonogramie realizacji programu oraz wysokości dofinansowań.

 

 

 

 

 

 

 

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

 

 

Konkurs Srebrny Laur

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje, że mieszkańcy Powiatu Karkonoskiego, którzy przeżywają silny stres w związku z panującą epidemią koronawirusa, przymusową izolacją czy kwarantanną, dotknięte problemem przemocy domowej, w stanie kryzysu emocjonalnego mogą uzyskać wsparcie psychologiczne w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Psychologowie pełnią dyżur telefoniczny w dniach:

– wtorki i czwartki w godzinach 16.30-19.30

– środy w godzinach 07.45-15.45

pod numerem telefonu 75 64 73 286.

W szczególnie trudnych przypadkach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z psychologiem,
możliwe jest spotkanie w trybie stacjonarnym.

Zachęcamy również do korzystania z ogólnopolskich linii wsparcia:

Niebieska Linia 800 120 002
Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Całodobowy telefon dla kobiet doświadczających przemocy 600 070 717
Infolinia Ministerstwa Zdrowia w sprawie koronawirusa 800 190 590