Rodzinna

OGÓLNE INFORMACJE 

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020, poz. 821z późn. zm.). Poniżej podajemy kilka ogólnych informacji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej.

Czym jest rodzina zastępcza?

 • Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.
 • Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem praw, a także zapewnienia dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiedniego do stanu zdrowia i poziomu rozwoju w tym m.in.: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, rozwoju zainteresowań oraz właściwej edukacji.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

 • rodzina zastępcza spokrewniona (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
 • rodzina zastępcza niezawodowa (dalsza rodzina, osoby niespokrewnione)
 • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 • rodzinny dom dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które m.in.:

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Jakie formy wsparcia przysługują rodzinom zastępczym?

 • Na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania:
  – 746 zł miesięcznie  (w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej);
  – 1.131 zł miesięcznie  (w przypadku dziecka umieszczonego w pozostałych formach rodzinnej pieczy zastępczej).
 • Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 227 zł miesięcznie.
 • świadczenie wychowawcze w formie dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej do ukończenia 18 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe.
 • Fakultatywnie można m.in. przyznać:
  – dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.
  – świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.
 • Rodziny mogą m.in.: liczyć na wsparcie specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne), mogą uczestniczyć w grupach wsparcia, szkoleniach podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.
 • Zawodowym rodzinom zastępczym przysługuje także wynagrodzenie.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jeleniej Górze – Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Jeleniej Górze ul. Podchorążych 15, tel. 75 64 73 284.

 

> Zostań rodzicem zastępczym

> Szkolenia dla rodzin zastępczych

> Grupa wsparcia

> Szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą

> Powiatowy progam rozwoju pieczy zastępczej