Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych

Wniosek Likwidacja bariery architektonicznej.pdf

Wniosek Likwidacja bariery architektonicznej.docx

Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz trudności w poruszaniu się? Chcesz skorzystać z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych? Sprawdź, jak to zrobić.

Na czym polega dofinansowanie:

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym
samodzielne funkcjonowanie. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku
i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne
lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np. budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy,
należy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi:

 • wystąpić do wydziału architektury urzędu gminy/dzielnicy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu (gdy właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu),
 • po uzyskaniu pozytywnej decyzji złożyć w tym samym urzędzie projekt architektoniczno-budowlany podjazdu,
 • uzyskać pozwolenie na budowę.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Kto może skorzystać:

Każdy, kto:

 • ma znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub
  orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
 • ma trudności w poruszaniu się,
 • posiada nieruchomość lub użytkuje nieruchomość. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem,
  nieruchomości, niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na
  wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.
Kto nie może skorzystać:

Każdy, kto:

 • ma zaległości wobec PFRON lub
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON,
  rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Co musisz przygotować:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • pozostałe załączniki określone przez PCPR
 • kosztorys wykonawczy (wykaz planowanych prac) sporządzany przez wybraną firmę likwidująca barierę.
 • szczegółowy opis sytuacji życiowej
 • zaświadczenie lekarskie dające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeśli rodzaj niepełnosprawności
  nie jest określony w orzeczeniu.
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu w którym ma nastąpić
  likwidacja barier architektonicznych (akt własności, umowa najmu)
 • Szkic pomieszczeń (z obmiarowaniem), w których ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych – uwzględniając stan obecny oraz stan po likwidacji barier architektonicznych

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy możesz skorzystać:

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Ile możesz otrzymać:

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

 

> Powrót do Dofinansowania PFRON