Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych

Wniosek Likwidacja bariery architektonicznej.pdf

RODO

Pełnomocnictwo – dotyczy wniosków złożonych przez SOW

Na czym polega dofinansowanie

 

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np. budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy – należy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi:

 • wystąpić do wydziału architektury urzędu gminy/dzielnicy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu (gdy właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu),
 • po uzyskaniu pozytywnej decyzji złożyć w tym samym urzędzie projekt architektoniczno-budowlany podjazdu,
 • uzyskać pozwolenie na budowę.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Di dofinansowania kwalifikowane mogą być tylko prace/ urządzenia, które są specjalnie dofinansowane do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.

 

Kto może skorzystać

Każdy, kto:

 • ma znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
 • ma trudności w poruszaniu się,
 • posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

Co musisz przygotować

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • Kosztorys inwestorki
 • Dokument potwierdzający własność lokalu w którym będzie realizowane prace remontowe
 • Zgoda współwłaścicieli  na wykonanie prac na rzecz wnioskodawcy
 • Opis sytuacji życiowej z uwzględnieniem dysfunkcji powodujących znaczne problemy w swobodnym poruszaniu się wraz z wszelkimi występującymi utrudnieniami w budynku lub jego najbliższej okolicy, które uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • Szkic pomieszczeń (z opomiarowaniem), w których ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych – uwzględniając stan obecny oraz stan po likwidacji barier architektonicznych.

 

 

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy możesz skorzystać

 

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia max 15.000,00 zł

Jak często możesz skorzystać

 

Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych może być udzielone raz na rok.

 

 

> Powrót do Dofinansowania PFRON