Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
– edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze realizuje Ministerialny Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program realizowany będzie przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Kwota dofinansowania: 226.440,00 zł.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKA PROGRAMU

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu tj.:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 Uczestnik do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a w przypadku osoby dorosłej orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do w/w.
 • W przypadku sprawowania opieki prawnej nad osobą pełnoletnią z niepełnosprawnością, kserokopię dokumentu potwierdzającego przyznanie opieki prawnej.

INFORMACJE DLA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika. Za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem.

Asystent musi posiadać:

 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
  lub
 • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Asystent do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

 • Kserokopię dokumentu/ów potwierdzającego/ych uzyskanie kwalifikacji lub posiadania doświadczenia, o których mowa wyżej.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Dodatkowo jeśli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta.

NABÓR DO PROGRAMU TRWA do momentu wykorzystania środków finansowych

Kartę Zgłoszenia Uczestnika (z wymaganymi załącznikami) wraz z Kartą Zgłoszenia Asystenta (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra I piętro pokój 116.

Niezbędne dokumenty można wydrukować (w załączeniu poniżej) lub pobrać w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra, I piętro, pokój 116.

Karta zgłoszenia – osoba z niepełnosprawnością

Karta zgłoszenia Asystenta

Karta zakresu czynności asystenta

Program asystent osoby niepełnosprawnej