„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze realizuje Ministerialny Program „Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany będzie przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 684.501,60 zł.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKA PROGRAMU

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu tj.:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Uczestnik do wypełnionej Karty Zgłoszenia winien dołączyć:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia  o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a w przypadku osoby dorosłej orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do w/w.
 • W przypadku sprawowania opieki prawnej nad osobą pełnoletnią z niepełnosprawnością, kserokopię dokumentu potwierdzającego przyznanie opieki prawnej.

INFORMACJE DLA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika. Za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem), opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem.

 

Asystent musi posiadać:

 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,

lub

 • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu

lub

 • osoba wskazana przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Asystent do wypełnionej Karty Zgłoszenia Uczestnika winien dołączyć:

 • Kserokopię dokumentu/ów potwierdzającego/ych uzyskanie kwalifikacji lub posiadania doświadczenia, o których mowa wyżej.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Dodatkowo jeśli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta.

 

NABÓR DO PROGRAMU TRWA do momentu wykorzystania środków finansowych

Kartę Zgłoszenia Uczestnika (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra I piętro pokój 116.

Niezbędne dokumenty można wydrukować (w załączeniu poniżej) lub pobrać w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra, I piętro, pokój 116.

 Karta zgłoszenia – osoba z niepełnosprawnością

Zakres asystentury

Karta realizacji usługi

Ewidencja pojazdu

Ewidencja biletów

RODO