Ochrona danych osobowych

Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); poniżej INFORMACJA do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, z siedzibą przy ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra, reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Adama Harężę, z którym można kontaktować się poprzez email: iod@pcpr.jgora.pl  lub kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. przetwarzanie jest niezbędne  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione  na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  z przepisów ustawy z dnia  14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i przepisami wykonawczymi do ustawy.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikających z przepisów prawa.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania.