Dofinansowanie Sport kultura rekreacja osób niepełnosprawnych

„Sport, kultura, rekreacja osób niepełnosprawnych” w roku 2021

Wniosek

RODO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje,  iż w terminie do 30 listopada 2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania powinien przypadać na rok 2021.

O dofinansowanie realizacji niniejszego zadania mogą ubiegać się osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowaniem mogą być objęte tylko osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Dąbrowskiego. W przypadku osób zamieszkałych na terenie innych powiatów, przewidzianych jako uczestnicy planowanej imprezy, wniosek należy również złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje Wnioskodawcom, jeżeli posiadają zaległości wobec PFRON lub byli w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z PFRON, która została rozwiązana z przyczyn leżących po ich stronie.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych może wynieść do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie przekazana Wnioskodawcom nie wcześniej jak dopiero w roku 2021, po otrzymaniu informacji o środkach PFRON przypadających Powiatowi Karkonoskiemu według algorytmu i podziale tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.