Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek Przedmioty ortopedyczne.pdf

Wniosek Przedmioty ortopedyczne.docx

Szukasz pomocy finansowej przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych? Możesz zapoznać się z ich katalogiem i wysokością przysługującej refundacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia . Jeśli wymagana jest Twoja dopłata, możesz zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pomoc finansowaną ze środków PFRON.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie PFRON

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Znajdziesz tu limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach zakupu.
Jeżeli potrzebujesz pomocy finansowej na pokrycie dopłaty do zakupu,
zwracasz się do PCPR, który udzieli dofinansowania ze środków PFRON.

KORZYSTNE ZMIANY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODKÓW POMOCNICZYCH I PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Od 1 grudnia 2021 r. zmieniły się, na korzyść dla pacjentów, limity finansowe w refundacji środków absorpcyjnych, cewników czy worków do zbiórki moczu na podstawie:

Rozporządzenia ministra zdrowia z 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2021 poz. 1691).

Za sprawą nowelizacji pacjenci zyskają więcej produktów, ale też lepszej jakości.

Pieluchomajtki i majtki chłonne z wyższym limitem

Zgodnie z nowymi przepisami wzrastają limity cenowe dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych do 1,70 zł za sztukę przy limicie ilościowym do 90 sztuk miesięcznie. To oznacza wzrost o 70 proc. w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad refundacji.

Limit kwotowy dla innych refundowanych środków absorpcyjnych – wkładów anatomicznych (urologicznych) i podkładów – wzrasta do 1 zł za sztukę. Co istotne, resort zdrowia ustalił także minimalną chłonność produktów na poziomie 250 ml. Pozwoli to na ograniczenie ewentualnych nadużyć, jak np. zgłaszanie do refundacji zwykłych wkładek menstruacyjnych.

Nowe rozporządzenie wprowadza 30 procent odpłatności dla pacjentów onkologicznych, dzięki czemu współpłacenie dla wszystkich pacjentów korzystających z refundowanych środków chłonnych będzie jednakowe.

Cewniki lepiej dofinansowane

Bardzo istotną zmianą w nowych przepisach jest również zmiana limitów finansowania cewników urologicznych:

5,35 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego gotowego do użycia,
2,60 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego aktywowanego wodą
0,80 zł za sztukę dla cewnika niepowlekanego.

Dorośli pacjenci będą musieli dopłacić do cewników 30 proc., jednak korzystną zmianą jest wyższy limit, co sprawi, że dopłacą oni dużo mniej niż dotychczas.

Rozporządzenie MZ, co warto podkreślić, pozwala wreszcie pacjentom na faktyczne korzystanie z cewników hydrofilowych, do tej pory refundowanych pozornie. Bowiem 180 szt. po 80 groszy miesięcznie z 30-proc. dopłatą pacjenta w praktyce wystarczało jedynie na 4 dni użytkowania miesięcznie. Cewniki hydrofilowe oprócz tego, że są łatwiejsze w użyciu niż cewniki suche, są także bezpieczniejsze dla zdrowia, powodują mniej infekcji i pozwalają na bezstresowe funkcjonowanie osób wymagających cewnikowania.

Nowe przepisy pozwalają także na 100-proc. refundację cewników dla dzieci, do ukończenia 18 r. ż. Nie zmieniają się zasady przyznawania refundacji i procedura otrzymania zlecenia na zakup cewnika.

Warunki uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 1. posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 2. spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

Załączniki wymagane do wniosku

 1. kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
 2. faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), albo
 3. kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

> Powróć do Dofinansowania PFRON