Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek Przedmioty ortopedyczne.pdf

Wniosek Przedmioty ortopedyczne.docx

Szukasz pomocy finansowej przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych? Możesz zapoznać się z ich katalogiem i wysokością przysługującej refundacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia . Jeśli wymagana jest Twoja dopłata, możesz zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pomoc finansowaną ze środków PFRON.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie PFRON

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Znajdziesz tu limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach zakupu.
Jeżeli potrzebujesz pomocy finansowej na pokrycie dopłaty do zakupu,
zwracasz się do PCPR, który udzieli dofinansowania ze środków PFRON.

Warunki uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 1. posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 2. spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

Załączniki wymagane do wniosku

 1. kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
 2. faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), albo
 3. kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

> Powróć do Dofinansowania PFRON