Świadczenia pieniężne

DODATEK WYCHOWAWCZY DLA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego przysługuje świadczenie wychowawcze w formie dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie.

  • Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe.
  • Dodatek wychowawczy przysługuje na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinnym dom dziecka lub dyrektora placówki.
  • Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
  • Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
  • Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

ŚWIADCZENIE DOBRY START

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.),  informujemy, że: od 1 sierpnia bieżącego roku do 30 listopada bieżącego roku można składać wnioski o świadczenie „Dobry Start”  w wysokości 300 złotych. Wypełnione wnioski będą przyjmowane w siedzibie PCPR przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze, pok. 102. Ponadto informujemy, że:

– osobami uprawnionymi do składania wniosków są rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo –wychowawczych, osoby usamodzielniane, które zamieszkują na terenie powiatu karkonoskiego,

– świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast osoby  uczące się
i dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności uczące się w szkole, otrzymają świadczenie dobry start do ukończenia  24 roku życia,

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
lub
w siedzibie PCPR w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15.