Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

Likwidacja barier technicznych

Wniosek likwidacja bariery technicznej.pdf
Wniosek likwidacja bariery technicznej.docx

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery techniczne, to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

GOV.PL > Kto może skorzystać?

Każdy, kto ma:

  • znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
  • potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Każdy, kto ma:

  • zaległości wobec PFRON lub
  • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.
Co musisz przygotować
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
  • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
  • pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat.
Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
  • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy możesz skorzystać

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Ile możesz otrzymać

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Jak często możesz skorzystać

Dofinansowanie na likwidację barier technicznych może być udzielone raz na trzy lata.

 

> Powróć do Dofinansowania PFRON