Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

Likwidacja barier technicznych

Wniosek likwidacja bariery technicznej.pdf
RODO

Pełnomocnictwo – dotyczy wniosków złożonych przez SOW

Na czym polega dofinansowanie

 

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery techniczne, to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Kto może skorzystać

 

Każdy, kto ma:

 • znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
 • potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Co musisz przygotować

 

orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • Oświadczenie o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • Oświadczenie o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • Udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • Dwie oferty cenowe sprzętu obejmującego wniosek
 • Szczegółowy opis sytuacji życiowej wnioskodawcy( osobne pismo dołączone do wniosku)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy możesz skorzystać

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie na likwidację barier technicznych może być udzielone raz na trzy lata.

 

> Powróć do Dofinansowania PFRON