Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

KOMUNIKAT

 

W sierpniu br. upłynęła V kadencja Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Karkonoskim.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, powołania na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Karkonoskim, na VI kadencję (2023 r. – 2027 r.), otrzymali:

 1. Pani Lucyna Kornobys,
 2. Pan Leszek Karbowski,
 3. Pani Elżbieta Werstak,
 4. Pani Krystyna Ratajska,
 5. Pani Iwona Tymiuk

 

Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady zaplanowano na dzień 14 września 2023 r. W trakcie spotkania członkowie dokonają wyboru prezydium Rady (tj. przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza).

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Karkonoskim. Podstawą prawną działania Rady jest art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z poźn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

 

Do zakresu zadań Rady należy:

 • podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów: powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uchwał, przyjmowanych przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego,
 • ocena realizacji ww. programów i uchwał pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W razie potrzeby Rada może powołać stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska w określonych sprawach. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele nauki, organów, organizacji i instytucji, które nie mają swoich przedstawicieli w Radzie, w celu prezentacji swojego stanowiska w sprawach dotyczących osób z  niepełnosprawnościami.

 

 

Wszelkie uwagi lub wnioski do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Karkonoskim należy kierować na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Jeleniogórskim. Podstawą prawną działania Rady jest art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Do zakresu zadań Rady należy:

 • podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów: powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uchwał, przyjmowanych przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego,
 • ocena realizacji ww. programów i uchwał pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada składa się z 5 osób, powoływanych przez Starostę Jeleniogórskiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu jeleniogórskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Prezydium Rady tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, wybierani na roczną kadencję z grona Rady.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Aktualnie trwa IV kadencja, która upłynie 2019 roku.

Skład Rady przedstawia się następująco:

 1. Pani Ligia Jamer – Przewodnicząca Rady
 2. Pani Wiesława Słomska – Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Pani Barbara Łuczycka – Sekretarz Rady
 4. Pani Grażyna Pawluśkiewicz-Rehlis – członek Rady
 5. Pan Lech Karbowski – członek Rady

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W razie potrzeby Rada może powołać stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska w określonych sprawach. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele nauki, organów, organizacji i instytucji, które nie mają swoich przedstawicieli w Radzie, w celu prezentacji swojego stanowiska w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.