Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Likwidacja bariery w komunikowaniu się

Wniosek Likwidacja bariery w komunikowaniu się.pdf
RODO

Pełnomocnictwo – dotyczy wniosków złożonych przez SOW

 

 • Na czym polega dofinansowanieWsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier w komunikowaniu się, uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.Kto może skorzystać

  Każdy, kto ma:

  • znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
  • potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

  Kto nie może skorzystać

  Każdy, kto:

  • ma zaległości wobec PFRON lub
  • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

  Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

  Zgodnie z wykładnią Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, udzielenie np. w 2020 roku pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego w ramach Obszaru B Zadanie 1 programu „Aktywny samorząd” oznacza brak możliwości skorzystania z kolejnego dofinansowania ze środków Funduszu – w ramach zadania ustawowego powiatu pn. „likwidacja barier w komunikowaniu się” (w ciągu 3 lat).
  Realizacja wniosku o dofinansowanie w ramach Obszaru B programu „Aktywny samorząd” jest finansowana ze środków Funduszu, a wydatki związane są z likwidacją barier w komunikowaniu się, co wyklucza z możliwości dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się w ramach zadań ustawowych powiatu (na 3 lata).

   

  Co musisz przygotować

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
  • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
  • Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób.
  • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu.
  • Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy.
  • Udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania
  • Specyfikacja zestawu sprzętu w przypadku ubiegania się o komputer.
  • Dwie oferty z ceną przedmiotu, urządzenia, sprzętu o które ubiega się Wnioskodawca.
  • W przypadku ustanowienia opiekuna prawnego lub pełnomocnika należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających ten fakt.
  • Wniosek lekarza specjalisty
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

  Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

  Ile możesz otrzymać

  Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

  Udział własny wnioskodawcy: minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

  Dofinansowanie na likwidację barier komunikacyjnych może być udzielone raz na trzy lata.

 

> Powróć do Dofinansowania PFRON