Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Likwidacja bariery w komunikowaniu się

Wniosek Likwidacja bariery w komunikowaniu się.pdf
Wniosek Likwidacja bariery w komunikowaniu się.docx

 

Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz trudności w swobodnym porozumiewaniu się? Chcesz skorzystać z dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się? Sprawdź jak to zrobić.

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier w komunikowaniu się, uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

  • znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.,
  • potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto:

  • ma zaległości wobec PFRON lub
  • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Zgodnie z wykładnią Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, udzielenie np. w 2020 roku pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego w ramach Obszaru B Zadanie 1 programu „Aktywny samorząd” oznacza brak możliwości skorzystania z kolejnego dofinansowania ze środków Funduszu – w ramach zadania ustawowego powiatu pn. „likwidacja barier w komunikowaniu się” (w ciągu 3 lat).
Realizacja wniosku o dofinansowanie w ramach Obszaru B programu „Aktywny samorząd” jest finansowana ze środków Funduszu, a wydatki związane są z likwidacją barier w komunikowaniu się, co wyklucza z możliwości dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się w ramach zadań ustawowych powiatu (na 3 lata).

Co musisz przygotować

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
  • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
  • pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy możesz skorzystać

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Ile możesz otrzymać

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Jak często możesz skorzystać

Dofinansowanie na likwidację barier komunikacyjnych może być udzielone raz na trzy lata.

Podstawa prawna:

 

 

> Powróć do Dofinansowania PFRON