door-to-door

Karkonoski door-to-door | Usługa transportu indywidualnego

 

Powiat Karkonoski świadczy usługę transportową door-to-door (od drzwi do drzwi) w ramach projektu „Wsparcie mobilności mieszkańców Powiatu Karkonoskiego”. Celem usługi jest poprawa dostępności usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, a także wsparcie w aktywizacji społecznej, zawodowej edukacyjnej lub zdrowotnej. Dzięki usłudze mieszkańcy Powiatu mogą bezpłatnie dotrzeć np. do urzędu, na rehabilitację, na szkolenie zawodowe, na wydarzenie kulturowe czy załatwić istotne sprawy w instytucjach zlokalizowanych na terenie Powiatu, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego granicami (w szczególności w Jeleniej Górze). Rejestracja jest dostępna pod nr tel. 500-060-146.

Przewóz będzie wykonywany specjalistycznym pojazdem przystosowanym do
przewozu osób niepełnosprawnych, zakupionym do tego celu przez Powiat.

Do korzystania z przewozów uprawnieni są mieszkańcy Powiatu spełniający
następujące wymogi:

a)
mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na
ograniczoną sprawność (
w szczególności: poruszający się na wózkach,
poruszając
y się o kulach, niewidome, słabowidzące);
b)
ukończyły 18 rok życia,
c)
złożą dokumenty rekrutacyjne wraz z oświadczeniem o spełnieniu
kryteriów do
skorzystania z usługi transportu doortodoor oraz
otrzymają zwrotną informację o
zakwalifikowaniu się do projektu.

Celem usługi jest wsparcie w aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej
lub zdrowotnej:

a) aktywizacja społeczna to w szczególności
nabycie, przywrócenie lub
wzmocnienie kompetencji s
połecznych, zaradności, samodzielności i
aktywności społecznej, m.in. poprzez udział w
zajęciach takich jak w
Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubie Integracji Społecznej (KIS),

dostęp do kultury (kino, teatr itp.)
;
b) aktywizacja zawodowa to w szczególności
utrzymanie zatrudnienia,
pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i

kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy
;
c) aktywizacja edukacyjna to w szczególności w
zrost poziomu
wykształcenia, dostosowanie wykształcen
ia do potrzeb lokalnego rynku
pracy
;
d) aktywizacja zdrowotna to w szczególności
wyeliminowanie lub
złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w

społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp

do usług zdrowotnych (
w szczególności rehabilitacyjnych).

Przewozy osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie mobilności świadczone
będą w granicach administracyjnych Powiatu. W uzasadnionych przypadkach
Pasażer może wystąpić o przewóz poza obszar Powiatu. Decyzję w ciągu
2 dni podejmuje przewoźnik i przesyła do uczestnika projektu informację o
odmowie lub przyjęciu zgłoszenia.