Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Jeleniogórskim. Podstawą prawną działania Rady jest art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

         Do zakresu zadań Rady należy:

?         podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,

?         opiniowanie projektów: powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uchwał, przyjmowanych przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego,

?         ocena realizacji ww. programów i uchwał pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

         Rada składa się z 5 osób, powoływanych przez Starostę Jeleniogórskiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu jeleniogórskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Prezydium Rady tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, wybierani na roczną kadencję z grona Rady.

         Kadencja Rady trwa 4 lata. Aktualnie trwa IV kadencja, która upłynie 2019 roku.

         Skład Rady przedstawia się następująco:

  1. Pani Ligia Jamer ? Przewodnicząca Rady
  2. Pani Wiesława Słomska ? Wiceprzewodnicząca Rady
  3. Pani Barbara Łuczycka ? Sekretarz Rady
  4. Pani Grażyna Pawluśkiewicz-Rehlis ? członek Rady
  5. Pan Lech Karbowski ? członek Rady

         Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W razie potrzeby Rada może powołać stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska w określonych sprawach. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele nauki, organów, organizacji i instytucji, które nie mają swoich przedstawicieli w Radzie, w celu prezentacji swojego stanowiska
w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!