Uprzejmie informujemy, że Powiat Jeleniogórski będzie w 2019 r. realizował pilotażowy program PFRON „Aktywny Samorząd”. W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

W MODULE I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
   • do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  •  Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Maksymalna kwita dofinansowania wynosi 10.000zł, a minimalny udział własny w zakupie - 10% ceny brutto wózka.
   Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

W MODULE II:

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w siedzibie PCPR:

Moduł I:

- od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.

Moduł II: w dwóch cyklach:

- od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.03.2019 r.( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019- semestr letni),

- od dnia 01.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r.( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020- semestr zimowy).

Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu lub na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze - http://www.pcpr.jgora.pl

Informacje na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15, pokój 101, Tel. (75) 64 73 282. Szczegółowe informacje na stronie PFRON - https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/

KOMPLETNY WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

 1. SAMODZIELNY DRUK WNIOSKU WRAZ Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,
 2. OŚWIADCZENIA( 4 SZT.)
 3. WKŁADKĘ O  SPECYFIKACJI  PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA - W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM (MOD I-A1,A4,B1,B2,B3,B4,C3,C5,D ORAZ MOD II)

I. Wniosek osoba pełnoletnia

Wniosek opiekuna

Wniosek dziecko do 18 r. ż.

II. Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o nieubieganiu się

Oświadczenie o zamieszkaniu

III. Wkładka A1

WKŁADKA_A1 Zaświadczenie Lekarskie dysfunkcje ruchu

Wkładka A2

Wkładka A3

Wkładka A4

WKŁADKA_A4_Zaświadczenie Lekarskie dysfunkcja słuchu

Wkładka B1

Wkładka B2

WKŁADKA_B2_Zaświadczenie Lekarskie dysfunkcja oczu

Wkładka B3

WKŁADKA_B3_Zaświadczenie Lekarskie dysfunkcja oczu

Wkładka B4

Wkładka B5

Wkładka C1

Wkładka C2

Wkładka C3

WKŁADKA_C3_Zaświadczenie Lekarskie- amputacje

Wkładka C3_O

Wkładka C3_K

Wkładka C4_O

Wkładka C4_K

Wkładka C4

Wkładka C5

WKŁADKA_C5__Zaświadczenie Lekarskie dysfunkcje narządu ruchu

Wkładka D

Wkładka mod II student

 

Our website is protected by DMC Firewall!