Aktualności

Dobry Start

                   Program „Dobry Start”

ds

Więcej informacji na stronie Mpips pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

PFRON 2018

Komunikat - podział środków PFRON w roku 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje, że zgodnie z pismem Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON nr DF.WRO.68.2018.w.IWR z dnia 13 lutego 2018 r., powiat jeleniogórski otrzyma z PFRON w 2018 r. środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 1.041.371,00 zł.

Podziału środków, po uprzedniej konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, dokonano w trybie uchwały nr XLIV/224/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Podział ww. środków przedstawia się następująco:

 • 100.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
  niepełnosprawnych;

 • 461.491,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
  niepełnosprawnych;

 • 479.880,00 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii
  Zajęciowej Przy OT TWK, utworzonego w Kowarach, w ramach realizacji
  obszaru F „Programu wyrównywania różnic między regionami II”

Szczegółowy podział środków na rehabilitację społeczną ilustruje tabela:

Lp.

Wyszczególnienie

Podstawa

prawna *

Kwota

w zł

1

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

art. 35a ust. 1 pkt 7a

80.000,00

2

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

art. 35a ust. 1 pkt 7d

80.000,00

3

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

art. 35a ust. 1 pkt 7b

29.963,67

4

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

art. 35a ust. 1 pkt 7c

271.527,33

Razem

x

461.491,00

5

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

art. 35a ust. 1 pkt 8

479.880,00

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511)

 Środki finansowe na rehabilitację społeczną w roku 2018 są wyższe o 43,39%
w stosunku do roku ubiegłego
(321.839,00 2017 r.). Pomimo tego nie są one wystarczające aby zaspokoić wszystkie potrzeby, wynikające ze złożonych do Centrum wniosków.

Wobec powyższego w bieżącym roku przyjęto następujące zasady podziału środków PFRON:

a) turnusy rehabilitacyjne – 80.000,00 zł

W ramach tego zadania dofinansowanie zostanie skierowane do grupy dzieci i młodzieży
do 24 r.ż. (uczącej się) wraz z opiekunami oraz do grupy osób niepełnosprawnych powyżej
75 roku życia wraz z opiekunami.

b) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 80.000,00 zł

Przyznanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych będzie ustalane na podstawie indywidualnych potrzeb wnioskodawców, z uwzględnieniem praktycznego zastosowania sprzętu, o który ubiega się wnioskodawca oraz faktycznej likwidacji bariery i poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie będzie się kształtowało w wysokości do 95% kosztów przedsięwzięcia.

W przypadku barier w komunikowaniu się, w związku z ograniczonymi środkami PFRON, ustalono że:

 1. dofinansowaniem zostaną objęte osoby niepełnosprawne w następującej kolejności:

 • z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa) w zakresie dysfunkcji laryngologicznych oraz narządu ruchu, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (I lub II grupa) w zakresie dysfunkcji narządu wzroku - w wieku aktywności zawodowej,

 • dzieci i młodzież do 24 roku życia,

 • według kolejności wpływu wniosków i posiadanych środków,

 1. dofinansowanie będzie kształtowało się w wysokości do 95% wartości sprzętu, jednak nie więcej niż do kwoty 2.000,00 zł.

c) sport, kultura, rekreacja i turystyka – 29.963,67

Przyjęto zasadę dofinansowania podmiotom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych do cyklicznych, corocznych imprez, a w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do kilku kosztownych imprez - dofinansowanie do jednej z nich (z wyjątkiem wycieczek zagranicznych) - w wysokości 60% kosztów przedsięwzięcia. Z tych też względów dofinansowanie otrzyma
8 podmiotów na realizację 10 imprez.

d) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 271.527,33 zł

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego będzie ustalane na podstawie indywidualnych potrzeb wnioskodawców, z uwzględnieniem wpływu zastosowania sprzętu, o który ubiega się wnioskodawca, na poprawę sprawności psychofizycznej i jakości społecznego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie będzie się kształtowało
w wysokości do 80% kosztów sprzętu.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wyniesie:

 1. do 150% sumy udziału własnego i limitu ustalonego przez NFZ
  dla danego przedmiotu lub środka,

 2. w przypadku zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych w aparaty słuchowe -
  do 500,00 zł (do jednego aparatu słuchowego) oraz do 50,00 zł (do jednej wkładki).

Wydatkowanie środków w poszczególnych zadaniach będzie się odbywało do chwili ich wyczerpania.

Jakiekolwiek zmiany będą możliwe w wypadku zwiększenia przez PFRON limitu środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

e) dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 479.880,00 zł

Kwota przypadająca powiatowi według algorytmu na realizację zadań ustawowych
(w tym finansowania bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej) określana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim
i powiatowym. Zgodnie z ww. przepisami, środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii dla powiatu określa się na podstawie iloczynu liczby uczestników WTZ wynikającej z podpisanych przez powiat umów do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który obliczany jest algorytm i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie w wysokości 15.996,00 zł. Według stanu na dzień
31 grudnia 2017 r. w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej Przy OT TWK w Kowarach uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych. W związku z tym wysokość środków PFRON przypadających w 2018 r. powiatowi jeleniogórskiemu według algorytmu uwzględnia koszty bieżącej działalności warsztatu.

STYPENDIA DLA UBOGICH RODZIN, OPIEKUJĄCYCH SIĘ DZIEĆMI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM - 2018

STYPENDIA DLA UBOGICH RODZIN, OPIEKUJĄCYCH SIĘ DZIEĆMI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM - 2018 
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES ogłasza nabór wniosków o roczne stypendia dla rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Termin składania wniosków upływa w dniu 5 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl oraz pod nr telefonu: 32 205 38 80.

Program Pilotażowy

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2018 r. - nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, że Powiat Jeleniogórski będzie w 2018 r. realizował pilotażowy program PFRON "Aktywny Samorząd". W roku bieżącym będzie istniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach niżej wymienionych modułów, obszarów i zadań do:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości)

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości)

 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Informacje na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Jeleniej Górze ul. Podchorążych 15, pokój 101, tel. (75) 64 73 282. Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 r. (program oraz kierunki działań i warunki brzegowe) dostępne są również na stronie internetowej:
www.pfron.org.pl. Druki wniosku oraz załączników dostępne są w zakładce: „Aktywny samorząd – 2018”.

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I można składać
w siedzibie PCPR w terminie
od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Natomiast w przypadku Modułu II wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie PCPR w dwóch cyklach w następujących terminach:

-        od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

-        od dnia 03 kwietnia 2018 r. do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

chdz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, rozpoczęło realizację cyklu warsztatów opartych na certyfikowanym programie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pt. CHRONIMY DZIECI. Szkolenia składają się z trzech modułów.

Podczas warsztatów poruszamy ważne kwestie dotyczące m. in. problemu krzywdzenia dzieci, czynników ryzyka, sposobu podjęcia i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym oraz wiele innych.

I moduł odbył się 19.09.2017, kolejne zaplanowano na miesiąc listopad i grudzień br.

Warsztaty są bezpłatne, kończą się uzyskaniem dyplomu akredytowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze– które jest ambasadorem programu Chronimy Dzieci.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Pierwszą edycję skierowaliśmy do przedstawicieli instytucji pomocowych. W następnych planujemy zaprosić do współpracy kadrę pedagogiczną, ale również rodziców i dzieci.  

Our website is protected by DMC Firewall!