Aktualności

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

ZARZĄD POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZENIE REALIZACJI  ZADANIA PUBLICZNEGO

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

1. RODZAJ ZADANIA

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 1. Na dofinansowanie realizacji zadania w 2019 r. przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn liczby dotowanych mieszkanek DPS, umieszczonych w DPS przed dniem 1 stycznia 2004 r., i wartość dotacji wojewódzkiej na jednego dotowanego mieszkańca, co ogółem szacuje się na kwotę dotacji w wysokości 1.488.267,00 zł.
 2. Kwota przeznaczona na realizację zadania w kolejnych latach będzie określona aneksami do umowy.

3. ZASADY  PRZYZNANIA DOTACJI

 1. W konkursie mogą wziąć udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), które statutowo działają na rzecz pomocy społecznej.
 2. Dotacja przyznawana będzie na powierzenie realizacji zadań publicznych, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
 3. Środki finansowe na realizację zadania będą przekazywane zgodnie z harmonogramem, który będzie stanowił załącznik do umowy.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej między Zarządem Powiatu Jeleniogórskiego a podmiotem uprawnionym, wyłonionym w drodze konkursu.
 2. Adresatami realizowanego zadania są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, skierowane do domu pomocy społecznej.
 3. Termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.
 4. Organizacja i działanie domu pomocy społecznej powinny być zgodne z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 734).
 5. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa, sporządzona w oparciu
  o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2016 r., poz. 1300).
 6. Przed podpisaniem umowy oferent, którego oferta została wybrana, może zostać wezwany do złożenia oświadczeń dotyczących braku zajęć rachunku bankowego wskazanego w ofercie lub potwierdzenia innych danych.
 7. Podmiot, który uzyska środki finansowe, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego
  i finansowego z wykonania zadania, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, na formularzu zgodnym z wzorem załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

5. TERMIN, MIEJSCE ORAZ  SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Termin do składnia ofert upływa 5 grudnia 2018 r. o godz. 1300 - jest nie krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie zamieszczonego:
  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze - www.pcpr.jgora.pl, na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  w Jeleniej Górze.
 2. Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15 (pokój nr 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
 3. Oferty oraz wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”.
 4. W przypadku oferty przesłanej pocztą, za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.
 5. Oferta powinna być przygotowana wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Wzór oferty i załączników dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.

6.  Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm..), składających ofertę
w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

7. Do oferty należy dołączyć:

a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b) tytuł prawny podmiotu do lokalu, w którym będzie funkcjonować dom pomocy społecznej,

c) kserokopię decyzji zezwalającej na prowadzenie domu pomocy społecznej,

d) kserokopię kwalifikacji osób realizujących zadanie,

e) oświadczenie o wcześniejszej działalności, jaką prowadził oferent w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.

 1. Kopie składanych dokumentów winny być  poświadczone „za zgodność
  z oryginałem” .
 2. Oferta powinna być czytelna i nie zawierać skreśleń bądź poprawek. Oferta, oświadczenia, powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i zaparafowane. Oferta powinna stanowić zwartą całość.
 3. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. Oferty, które nie zostały podpisane, zostały sporządzone wadliwie bądź są niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
 6. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

6. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

 1. Wybór oferty nastąpi w ciągu 20 dni po upływie terminu składania ofert, w postępowaniu konkursowym przeprowadzonym przez Komisję Konkursową, powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego.
 2. Złożone oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
 3. Przy wyborze ofert uwzględnia się w szczególności:

Kryteria formalne:

 1. ocena, czy oferta jest sporządzona na właściwym formularzu,
 2. ocena, czy oferta jest kompletna i czytelna,
 3. ocena, czy oferta jest złożona przez uprawniony podmiot,
 4. ocena, czy oferta jest złożona w terminie,
 5. ocena, czy oferta zawiera wymagane załączniki,
 6. ocena, czy oferta jest podpisana przez uprawnioną osobę.

Kryteria merytoryczne:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego przez podmiot,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne,
 4. ocena zadeklarowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
 5. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych - w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne - biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Ocena jest dokonywana w oparciu o formularze indywidualnej oceny ofert członków Komisji Konkursowej.
 2. Po zakończeniu procedury konkursowej oferenci zostaną powiadomieni pisemnie
  o wynikach konkursu, w terminie 7 dni roboczych od ich ogłoszenia. Ponadto ww. informacja zostanie zamieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
  na tablicy ogłoszeń, na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze - www.pcpr.jgora.pl, na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.
 3. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa o realizację zadania publicznego.
 4. Konkurs na realizację zadania publicznego może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

a) nie zostanie złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów, zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Informacje o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

7. ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU ZREALIZOWANE W ROKU 2017 i 2018

W roku 2017 i w latach poprzednich było realizowane zadanie publiczne polegające na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Zadanie było realizowane w oparciu o umowę nr 190/230 z dnia 30.12.2013 r., zawartą pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek N.M.P. z siedzibą w Leśnicy. Dotacja przekazana na realizację przedmiotowego zadania w 2017 r. kształtowała się w wysokości 1.267.608,00 zł, zaś w 2018 r. w wysokości 1.453.165,00 zł (zgodnie z aneksem nr 3/2018).

                                                            

      INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, informuje iż w trakcie procesu legislacyjnego uchwały Nr 248/743/18 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia
30 października 2018 r. uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 1300) w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

W związku z powyższym, oferty na realizację niniejszego zadania należy składać wg wzoru ogłoszonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).

Umowa na realizację niniejszego zadania oraz sprawozdanie z jego wykonania będą podlegały przepisom wskazanego wyżej Rozporządzenia.

 

Wzór oferty i załączników

Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu, pomocy społecznej, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), zgodnie z treścią art. 15 ust. 2d ww. ustawy, do wskazania osób, które mogłyby je reprezentować w składzie komisji konkursowej, powoływanej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w tym zakresie.

Zakres konkursu obejmował będzie prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 2d cyt. wyżej ustawy do składu komisji konkursowej swoich przedstawicieli nie mogą wskazywać organizacje pozarządowe lub podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, nie przewiduje się także zwrotu kosztów podróży, związanych z udziałem w posiedzeniach komisji.

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Jeleniej Górze w godzinach pracy Centrum. W wyjątkowych sytuacjach posiedzenie komisji może odbyć się po godzinach pracy Centrum.

           

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. w formie pisemnej, na dołączonym formularzu zgłoszenia kandydata, podpisanym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata, tradycyjną drogą pocztową lub osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra. Formularz zgłoszenia jest do pobrania w załączniku.

Formularz zgłoszeniowy

PCPR LUBI TO!

Kolejna propozycja do zakładki PCPR LUBI TO.

 

Tym razem książka:

 

  1. " Matki i córki" Ann F. Caron

 

O trudnych relacjach matek z dorastającymi córkami i niebezpieczeństwach, na jakie narażone są nastolatki w okresie dojrzewania. Pozycja zawiera też podpowiedzi jak sprzyjać rozwojowi córek tak, aby podążała w bezpiecznym kierunku. Uważna lektura tej książki wesprze matki w odnajdywaniu sposobów na wzajemne zrozumienie, rozwój i budowanie dobrych relacji.

 

oraz na jesienne popołudnia polecamy:

Filmy:

 

   1. " Wakacje z Rudym "

Propozycja kina familijnego dla dzieci wchodzących w etap nastolatków. Wzruszająca propozycja filmowa o przyjaźni chłopca z psem, ucząca wrażliwości i empatii. Przy okazji porcja humoru dla odbiorców w każdym wieku.

  1. " Siedem minut po północy"

Odważna i brawurowa ekranizacja powieści, która symbolicznie obrazuje budowanie poczucia wartości dziecka. Żywioł połączony z refleksyjnością. Szczególna pozycja dla całej rodzinki.

  1. Jak zostać kotem"

 

Film obrazujący, jak bardzo warto zaspakajać potrzebę dziecka aby rodzic mu towarzyszył na co dzień swoja obecnością i zainteresowaniem. Temat oczywisty lecz często wymagający przypomnienia.

 

Życzymy miłego czytania

oraz oglądania:

zespół PCPR

 

PCPR LUBI TO!  thumb

 

Mamy nadzieję, że Państwo poznacie naszą zakładkę, w której przez kulturę możecie dotrzeć do sposobów wspomagania swoich rodzin. Nasze propozycje będą w ciągłej rozbudowie.

 

Z najlepszymi życzeniami : zespół PCPR

 

 

Książki :

 

 1. Robert Mc’Kenzie Na co pozwolić, czego zabronić dzieciom 2 16 lat.

 

Kto z nas, rodziców, nie zmaga się z przeciwnościami i problemami wychowawczymi? Są one nieodłącznym elementem trudów wychowywania. Niejednokrotnie zdarza się nam, że szukamy podpowiedzi w sprawie rozwiązania napotykanych trudności. Polecana tu książka, to lektura, która podpowiada rodzicom konkretne metody radzenia sobie i wspierania dziecka w sytuacjach trudnych wychowawczo.

 

 1. Wojciech Eichelberger „ Pomóż sobie, daj światu odetchnąć.

 

Książka, która może wpłynąć na Twój stosunek do profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Przybliża sens terapii i oswaja z nią. Uświadamia, że szukanie pomocy jest zwyczajną potrzebą człowieka, do której mamy prawo.

 

 

Filmy:

 

 1. Dzikie łowy

 

Film nowozelandzki z 2016 roku, zabawny i dyskretnie edukujący o nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji rodziców zastępczych z dziećmi. Szalony, wzruszający, kreatywny! Świetny pomysł na wspólny czas przy ekranie kino familijne - z dużą dawka humoru, dystansu ale i powagi. Warto obejrzeć. Będziecie do niego wracać, bo nie da się nie polubić jego bohaterów ;)

 

 

  

 1. Cyrk motyli „

 

Piękna, liryczna i krótka opowieść symboliczna o tym, że w każdym z nas tkwi talent a także o samoakceptacji i trudzie pokonywania lęków. Film w konwencji czarno – białej, utrzymany w specyficznym klimacie.. Może wspomóc odzyskiwanie wiary w siebie i innych. Film powstał w 2009 roku a jego bohater jest postacią prawdziwą! Uskrzydla !

 

 1. Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham

 

Ekranizacja studium terapii relacji Matka- Córka. Próba zobrazowania przebiegu terapii z udziałem czołowego terapeuty rodzin Bogdana de Barbaro. Film nakręcono w 2016 roku i jest to fabularyzowany dokument. Interesujący i bardzo poruszający... Emocjonalne wyzwanie dla matek i dorastających córek. Film daje możliwość obserwacji procesu terapii...może zainspirować do jej podjęcia.

 

 

Dobry Start

                   Program „Dobry Start”

ds

Więcej informacji na stronie Mpips pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

PFRON 2018

Komunikat - podział środków PFRON w roku 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje, że zgodnie z pismem Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON nr DF.WRO.68.2018.w.IWR z dnia 13 lutego 2018 r., powiat jeleniogórski otrzyma z PFRON w 2018 r. środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 1.041.371,00 zł.

Podziału środków, po uprzedniej konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, dokonano w trybie uchwały nr XLIV/224/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Podział ww. środków przedstawia się następująco:

 • 100.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
  niepełnosprawnych;

 • 461.491,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
  niepełnosprawnych;

 • 479.880,00 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii
  Zajęciowej Przy OT TWK, utworzonego w Kowarach, w ramach realizacji
  obszaru F „Programu wyrównywania różnic między regionami II”

Szczegółowy podział środków na rehabilitację społeczną ilustruje tabela:

Lp.

Wyszczególnienie

Podstawa

prawna *

Kwota

w zł

1

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

art. 35a ust. 1 pkt 7a

80.000,00

2

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

art. 35a ust. 1 pkt 7d

80.000,00

3

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

art. 35a ust. 1 pkt 7b

29.963,67

4

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

art. 35a ust. 1 pkt 7c

271.527,33

Razem

x

461.491,00

5

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

art. 35a ust. 1 pkt 8

479.880,00

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511)

 Środki finansowe na rehabilitację społeczną w roku 2018 są wyższe o 43,39%
w stosunku do roku ubiegłego
(321.839,00 2017 r.). Pomimo tego nie są one wystarczające aby zaspokoić wszystkie potrzeby, wynikające ze złożonych do Centrum wniosków.

Wobec powyższego w bieżącym roku przyjęto następujące zasady podziału środków PFRON:

a) turnusy rehabilitacyjne – 80.000,00 zł

W ramach tego zadania dofinansowanie zostanie skierowane do grupy dzieci i młodzieży
do 24 r.ż. (uczącej się) wraz z opiekunami oraz do grupy osób niepełnosprawnych powyżej
75 roku życia wraz z opiekunami.

b) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 80.000,00 zł

Przyznanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych będzie ustalane na podstawie indywidualnych potrzeb wnioskodawców, z uwzględnieniem praktycznego zastosowania sprzętu, o który ubiega się wnioskodawca oraz faktycznej likwidacji bariery i poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie będzie się kształtowało w wysokości do 95% kosztów przedsięwzięcia.

W przypadku barier w komunikowaniu się, w związku z ograniczonymi środkami PFRON, ustalono że:

 1. dofinansowaniem zostaną objęte osoby niepełnosprawne w następującej kolejności:

 • z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa) w zakresie dysfunkcji laryngologicznych oraz narządu ruchu, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (I lub II grupa) w zakresie dysfunkcji narządu wzroku - w wieku aktywności zawodowej,

 • dzieci i młodzież do 24 roku życia,

 • według kolejności wpływu wniosków i posiadanych środków,

 1. dofinansowanie będzie kształtowało się w wysokości do 95% wartości sprzętu, jednak nie więcej niż do kwoty 2.000,00 zł.

c) sport, kultura, rekreacja i turystyka – 29.963,67

Przyjęto zasadę dofinansowania podmiotom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych do cyklicznych, corocznych imprez, a w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do kilku kosztownych imprez - dofinansowanie do jednej z nich (z wyjątkiem wycieczek zagranicznych) - w wysokości 60% kosztów przedsięwzięcia. Z tych też względów dofinansowanie otrzyma
8 podmiotów na realizację 10 imprez.

d) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 271.527,33 zł

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego będzie ustalane na podstawie indywidualnych potrzeb wnioskodawców, z uwzględnieniem wpływu zastosowania sprzętu, o który ubiega się wnioskodawca, na poprawę sprawności psychofizycznej i jakości społecznego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie będzie się kształtowało
w wysokości do 80% kosztów sprzętu.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wyniesie:

 1. do 150% sumy udziału własnego i limitu ustalonego przez NFZ
  dla danego przedmiotu lub środka,

 2. w przypadku zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych w aparaty słuchowe -
  do 500,00 zł (do jednego aparatu słuchowego) oraz do 50,00 zł (do jednej wkładki).

Wydatkowanie środków w poszczególnych zadaniach będzie się odbywało do chwili ich wyczerpania.

Jakiekolwiek zmiany będą możliwe w wypadku zwiększenia przez PFRON limitu środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

e) dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 479.880,00 zł

Kwota przypadająca powiatowi według algorytmu na realizację zadań ustawowych
(w tym finansowania bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej) określana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim
i powiatowym. Zgodnie z ww. przepisami, środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii dla powiatu określa się na podstawie iloczynu liczby uczestników WTZ wynikającej z podpisanych przez powiat umów do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który obliczany jest algorytm i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie w wysokości 15.996,00 zł. Według stanu na dzień
31 grudnia 2017 r. w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej Przy OT TWK w Kowarach uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych. W związku z tym wysokość środków PFRON przypadających w 2018 r. powiatowi jeleniogórskiemu według algorytmu uwzględnia koszty bieżącej działalności warsztatu.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd