Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

ZARZĄD POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZENIE REALIZACJI  ZADANIA PUBLICZNEGO

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

1. RODZAJ ZADANIA

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 1. Na dofinansowanie realizacji zadania w 2019 r. przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn liczby dotowanych mieszkanek DPS, umieszczonych w DPS przed dniem 1 stycznia 2004 r., i wartość dotacji wojewódzkiej na jednego dotowanego mieszkańca, co ogółem szacuje się na kwotę dotacji w wysokości 1.488.267,00 zł.
 2. Kwota przeznaczona na realizację zadania w kolejnych latach będzie określona aneksami do umowy.

3. ZASADY  PRZYZNANIA DOTACJI

 1. W konkursie mogą wziąć udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), które statutowo działają na rzecz pomocy społecznej.
 2. Dotacja przyznawana będzie na powierzenie realizacji zadań publicznych, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
 3. Środki finansowe na realizację zadania będą przekazywane zgodnie z harmonogramem, który będzie stanowił załącznik do umowy.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej między Zarządem Powiatu Jeleniogórskiego a podmiotem uprawnionym, wyłonionym w drodze konkursu.
 2. Adresatami realizowanego zadania są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, skierowane do domu pomocy społecznej.
 3. Termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.
 4. Organizacja i działanie domu pomocy społecznej powinny być zgodne z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 734).
 5. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa, sporządzona w oparciu
  o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2016 r., poz. 1300).
 6. Przed podpisaniem umowy oferent, którego oferta została wybrana, może zostać wezwany do złożenia oświadczeń dotyczących braku zajęć rachunku bankowego wskazanego w ofercie lub potwierdzenia innych danych.
 7. Podmiot, który uzyska środki finansowe, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego
  i finansowego z wykonania zadania, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, na formularzu zgodnym z wzorem załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

5. TERMIN, MIEJSCE ORAZ  SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Termin do składnia ofert upływa 5 grudnia 2018 r. o godz. 1300 - jest nie krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie zamieszczonego:
  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze - www.pcpr.jgora.pl, na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  w Jeleniej Górze.
 2. Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15 (pokój nr 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
 3. Oferty oraz wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”.
 4. W przypadku oferty przesłanej pocztą, za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.
 5. Oferta powinna być przygotowana wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Wzór oferty i załączników dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.

6.  Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm..), składających ofertę
w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

7. Do oferty należy dołączyć:

a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b) tytuł prawny podmiotu do lokalu, w którym będzie funkcjonować dom pomocy społecznej,

c) kserokopię decyzji zezwalającej na prowadzenie domu pomocy społecznej,

d) kserokopię kwalifikacji osób realizujących zadanie,

e) oświadczenie o wcześniejszej działalności, jaką prowadził oferent w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.

 1. Kopie składanych dokumentów winny być  poświadczone „za zgodność
  z oryginałem” .
 2. Oferta powinna być czytelna i nie zawierać skreśleń bądź poprawek. Oferta, oświadczenia, powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i zaparafowane. Oferta powinna stanowić zwartą całość.
 3. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. Oferty, które nie zostały podpisane, zostały sporządzone wadliwie bądź są niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
 6. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

6. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

 1. Wybór oferty nastąpi w ciągu 20 dni po upływie terminu składania ofert, w postępowaniu konkursowym przeprowadzonym przez Komisję Konkursową, powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego.
 2. Złożone oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
 3. Przy wyborze ofert uwzględnia się w szczególności:

Kryteria formalne:

 1. ocena, czy oferta jest sporządzona na właściwym formularzu,
 2. ocena, czy oferta jest kompletna i czytelna,
 3. ocena, czy oferta jest złożona przez uprawniony podmiot,
 4. ocena, czy oferta jest złożona w terminie,
 5. ocena, czy oferta zawiera wymagane załączniki,
 6. ocena, czy oferta jest podpisana przez uprawnioną osobę.

Kryteria merytoryczne:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego przez podmiot,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne,
 4. ocena zadeklarowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
 5. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych - w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne - biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Ocena jest dokonywana w oparciu o formularze indywidualnej oceny ofert członków Komisji Konkursowej.
 2. Po zakończeniu procedury konkursowej oferenci zostaną powiadomieni pisemnie
  o wynikach konkursu, w terminie 7 dni roboczych od ich ogłoszenia. Ponadto ww. informacja zostanie zamieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
  na tablicy ogłoszeń, na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze - www.pcpr.jgora.pl, na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.
 3. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa o realizację zadania publicznego.
 4. Konkurs na realizację zadania publicznego może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

a) nie zostanie złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów, zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Informacje o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

7. ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU ZREALIZOWANE W ROKU 2017 i 2018

W roku 2017 i w latach poprzednich było realizowane zadanie publiczne polegające na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Zadanie było realizowane w oparciu o umowę nr 190/230 z dnia 30.12.2013 r., zawartą pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek N.M.P. z siedzibą w Leśnicy. Dotacja przekazana na realizację przedmiotowego zadania w 2017 r. kształtowała się w wysokości 1.267.608,00 zł, zaś w 2018 r. w wysokości 1.453.165,00 zł (zgodnie z aneksem nr 3/2018).

                                                            

      INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, informuje iż w trakcie procesu legislacyjnego uchwały Nr 248/743/18 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia
30 października 2018 r. uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 1300) w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

W związku z powyższym, oferty na realizację niniejszego zadania należy składać wg wzoru ogłoszonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).

Umowa na realizację niniejszego zadania oraz sprawozdanie z jego wykonania będą podlegały przepisom wskazanego wyżej Rozporządzenia.

 

Wzór oferty i załączników

DMC Firewall is a Joomla Security extension!