Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu, pomocy społecznej, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), zgodnie z treścią art. 15 ust. 2d ww. ustawy, do wskazania osób, które mogłyby je reprezentować w składzie komisji konkursowej, powoływanej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w tym zakresie.

Zakres konkursu obejmował będzie prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 2d cyt. wyżej ustawy do składu komisji konkursowej swoich przedstawicieli nie mogą wskazywać organizacje pozarządowe lub podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, nie przewiduje się także zwrotu kosztów podróży, związanych z udziałem w posiedzeniach komisji.

Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Jeleniej Górze w godzinach pracy Centrum. W wyjątkowych sytuacjach posiedzenie komisji może odbyć się po godzinach pracy Centrum.

           

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. w formie pisemnej, na dołączonym formularzu zgłoszenia kandydata, podpisanym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata, tradycyjną drogą pocztową lub osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra. Formularz zgłoszenia jest do pobrania w załączniku.

Formularz zgłoszeniowy

Our website is protected by DMC Firewall!