Komunikat - podział środków PFRON w roku 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje, że zgodnie z pismem  Prezesa Zarządu PFRON nr DF.WRO.72.2017.w z dnia 7 lutego 2017 r., powiat jeleniogórski otrzyma z PFRON w 2017 r. środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 999.411,00 zł.

Podziału środków, po uprzedniej konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, dokonano w trybie nr XXX/155/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

Podział ww. środków przedstawia się następująco:

-         zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (PUP w Jeleniej Górze) - kwota 200.000,00 zł;

-         zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (PCPR Jelenia Góra) - kwota 319.531,00 zł;

-         koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Przy OT TWK, utworzonego w Kowarach,
w ramach realizacji obszaru F „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – kwota 479.880,00 zł.

Szczegółowy podział środków na rehabilitację społeczną ilustruje tabela:

Lp. Wyszczególnienie

Podstawa

prawna *

Kwota

w zł

1 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7a 60.000,00
2 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7d 30.000,00
3 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art. 35a ust. 1 pkt 7b 27.835,67
4 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze art. 35a ust. 1 pkt 7c 201.695,33
  Razem x 319.531,00
5 Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8 479.880,00

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046)

Należy zaznaczyć, że środki finansowe na rehabilitację społeczną w roku 2017 są niższe o 22% w stosunku do roku ubiegłego (409.144,00 zł 2016 r.). Okoliczność ta powoduje brak możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb, wynikających ze złożonych do Centrum wniosków.

            Wobec powyższego w bieżącym roku przyjęto następujące zasady podziału środków PFRON:

a) turnusy rehabilitacyjne – 60.000,00 zł

W ramach tego zadania dofinansowanie zostanie skierowane do grupy dzieci i młodzieży do 24 r.ż. (uczącej się) wraz z opiekunami.

b) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 30.000,00 zł

Przyznanie dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych)
będzie ustalane na podstawie indywidualnych potrzeb wnioskodawców, z uwzględnieniem praktycznego zastosowania sprzętu, o który ubiega się wnioskodawca oraz faktycznej likwidacji bariery i poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie będzie się kształtowało w wysokości do 95% kosztów przedsięwzięcia.

c) sport, kultura, rekreacja i turystyka – 27.835,67

Przyjęto zasadę dofinansowania podmiotom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych do cyklicznych, corocznych imprez, a w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do kilku kosztownych imprez - dofinansowanie do jednej z nich (z wyjątkiem wycieczek zagranicznych) -
w wysokości 60% kosztów przedsięwzięcia. Z tych też względów dofinansowanie otrzyma 8 podmiotów na realizację 10 imprez.

d) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 201.695,33

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego będzie ustalane na podstawie indywidualnych potrzeb wnioskodawców, z uwzględnieniem wpływu zastosowania sprzętu, o który ubiega się wnioskodawca, na poprawę sprawności psychofizycznej i jakości społecznego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie będzie się kształtowało w wysokości do 80% kosztów sprzętu.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wyniesie:

  1. w przypadku dzieci - do 150% sumy udziału własnego i limitu ustalonego przez NFZ
    dla danego przedmiotu lub środka,
  2. w przypadku osób dorosłych - do 100% sumy udziału własnego i limitu ustalonego przez NFZ dla danego przedmiotu lub środka,
  3. w przypadku zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych w aparaty słuchowe - do 500,00 zł (do jednego aparatu słuchowego) oraz do 50,00 zł (do jednej wkładki).

Wydatkowanie środków w poszczególnych zadaniach będzie się odbywało do chwili ich wyczerpania.

Jakiekolwiek zmiany będą możliwe w wypadku zwiększenia przez PFRON limitu środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

e) dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 479.880,00 zł

Kwota przypadająca powiatowi według algorytmu na realizację zadań ustawowych
(w tym finansowania bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej) określana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim
i powiatowym. Zgodnie z ww. przepisami, środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii dla powiatu określa się na podstawie iloczynu liczby uczestników WTZ wynikającej z podpisanych przez powiat umów do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który obliczany jest algorytm i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie w wysokości 15.996,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia
2016 r. w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej Przy OT TWK w Kowarach uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych. W związku z tym wysokość środków PFRON przypadających w 2017 r. powiatowi jeleniogórskiemu według algorytmu uwzględnia koszty bieżącej działalności warsztatu.

Our website is protected by DMC Firewall!