Nabór wniosków

Szanowni Państwo,

Ogłoszono nabór wniosków w ramach programów w zakresie „Opieki wytchnieniowej” oraz „Usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami”. Termin składania wniosków –

do 3 kwietnia 2020 r

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2020 r. przeznaczono 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

Jak to działa?

W 2020 r. program będzie realizowany w trzech formach:

 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program
 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program
 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

Ile godzin opieki wytchnieniowej przysługuje opiekunom?

W tegorocznej edycji jest to: 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego oraz 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Gmina/powiat kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020. W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.

Informacja dla gmin – jakie dofinansowanie?

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej. Udział środków własnych gmin/powiatów wynosi nie mniej niż 20 proc. przewidywanych kosztów realizacji usług.

Program realizowany będzie od 6 marca do końca br.

Nabór wniosków do programu

 • Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
 • Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
 • Termin rozpatrzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na https://www.duw.pl/pl/komunikaty/16434,Nabor-wnioskow-w-ramach-programu-quotOpieka-wytchnieniowaquot-edycja-2020.html  oraz http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,978,opieka-wytchnieniowa-bardziej-dostepna

Nabór wniosków w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

Cele programu

Strategicznym celem program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” jest zapewnienie wsparcia w postaci usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

 • osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
 1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

Celem programu jest również m.in. poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz rozszerzenie oferty usług.

Budżet programu

Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono kwotę 40 mln zł pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Ze środków pokrywane będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług opiekuńczych. W ramach programu gminy, do których adresowany jest program, mogą otrzymać wsparcie finansowe do 50 proc. kosztów realizacji usług.

Istotną zmianą wprowadzoną w tej edycji programu jest zwiększenie kryterium dochodowego dla osób, które będą chciały korzystać z tego typu usług. Od edycji 2020 ich dochód nie powinien przekroczyć 400 proc. obowiązującego kryterium dochodowego. W edycji 2019 było to 350 proc.

Ważne terminy

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2020 r. Wnioski na finansowanie z programu można złożyć w formie:

 • papierowej – listem poleconym do wojewody właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której będą realizowane usługi opiekuńcze lub złożyć osobiście w urzędzie wojewódzkim
 • elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rekomendowaną listę zweryfikowanych wniosków wojewoda przekazuje ministrowi do zatwierdzenia, a następnie zostaje ona zamieszczona przez wojewodę na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na

https://www.duw.pl/pl/komunikaty/16439,Nabor-wnioskow-w-ramach-programu-quotUslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnyc.html  oraz  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,979,uslugi-opiekuncze-dla-niepelnosprawnych-ruszyl-nabor-wnioskow-na-2020-rok .

Our website is protected by DMC Firewall!