Uncategorised

Nabór wniosków

Szanowni Państwo,

Ogłoszono nabór wniosków w ramach programów w zakresie „Opieki wytchnieniowej” oraz „Usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami”. Termin składania wniosków –

do 3 kwietnia 2020 r

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2020 r. przeznaczono 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

Jak to działa?

W 2020 r. program będzie realizowany w trzech formach:

 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program
 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program
 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

Ile godzin opieki wytchnieniowej przysługuje opiekunom?

W tegorocznej edycji jest to: 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego oraz 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Gmina/powiat kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020. W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.

Informacja dla gmin – jakie dofinansowanie?

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej. Udział środków własnych gmin/powiatów wynosi nie mniej niż 20 proc. przewidywanych kosztów realizacji usług.

Program realizowany będzie od 6 marca do końca br.

Nabór wniosków do programu

 • Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
 • Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
 • Termin rozpatrzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na https://www.duw.pl/pl/komunikaty/16434,Nabor-wnioskow-w-ramach-programu-quotOpieka-wytchnieniowaquot-edycja-2020.html  oraz http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,978,opieka-wytchnieniowa-bardziej-dostepna

Nabór wniosków w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

Cele programu

Strategicznym celem program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” jest zapewnienie wsparcia w postaci usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

 • osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
 1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

Celem programu jest również m.in. poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz rozszerzenie oferty usług.

Budżet programu

Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono kwotę 40 mln zł pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Ze środków pokrywane będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług opiekuńczych. W ramach programu gminy, do których adresowany jest program, mogą otrzymać wsparcie finansowe do 50 proc. kosztów realizacji usług.

Istotną zmianą wprowadzoną w tej edycji programu jest zwiększenie kryterium dochodowego dla osób, które będą chciały korzystać z tego typu usług. Od edycji 2020 ich dochód nie powinien przekroczyć 400 proc. obowiązującego kryterium dochodowego. W edycji 2019 było to 350 proc.

Ważne terminy

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2020 r. Wnioski na finansowanie z programu można złożyć w formie:

 • papierowej – listem poleconym do wojewody właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której będą realizowane usługi opiekuńcze lub złożyć osobiście w urzędzie wojewódzkim
 • elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rekomendowaną listę zweryfikowanych wniosków wojewoda przekazuje ministrowi do zatwierdzenia, a następnie zostaje ona zamieszczona przez wojewodę na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na

https://www.duw.pl/pl/komunikaty/16439,Nabor-wnioskow-w-ramach-programu-quotUslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnyc.html  oraz  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,979,uslugi-opiekuncze-dla-niepelnosprawnych-ruszyl-nabor-wnioskow-na-2020-rok .

Informacja

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JELENIEJ GÓRZE

ul. Podchorążych 15 58-508 Jelenia Góra, Telefon: 75 64 73 277,

E-mail: pcpr@pcpr.jgora.pl

 

 

Jelenia Góra, 16.03.2020 r.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje, iż pomoc psychologiczna w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:3 do 15:30 oraz dodatkowo:

poniedziałek od 16:30 - 19:30

wtorek od 16:30 – 19:30

środa od 16:30 – 19:30

czwartek od 15:30 – 19:30

 

Pomoc Psychologiczna odbywać się będzie pod nr tel:

75 64 73 282 oraz 75 64 73 286

Spotkanie promocyjne Rodzicielstwa zastępczego Kowary

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje, iż zaplanowane na 12 marca 2020 r. w Kowarach spotkanie promujące Rodzicielstwo Zastępcze nie odbędzie się. Spotkanie odbędzie się w innym terminie, o czym będziemy na bieżąco informować.

Spotkania promujące Rodzicielstwo Zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje, że najbliższe spotkanie mające na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego, odbędzie się dnia 12 marca‬ 2020r. ‪o godz. 11:00‬ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach przy ‪ul. Zamkowej 5‬.

Harmonogram kolejnych spotkań

--kwiecień 2020 r. - MOPS Szklarska Poręba
✅--maj 2020 r. - GOPS Podgórzyn
✅-czerwiec 2020 r. - MOPS Piechowice
✅-lipiec 2020 r. - GOPS Janowice Wielkie
✅-sierpień 2020 r. - GOPS Stara Kamienica
✅-wrzesień 2020 r. - MOPS Karpacz

O szczegółowych datach spotkań, będziemy informować na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane, zarówno do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, jak i osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze.

Informacji udzielamy także telefonicznie pod nr telefonu 75 64 73 284 oraz mailowo pcpr@pcpr.jgora.pl.

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lutego oraz od dnia 24 do 28 lutego 2020 roku przypada Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W tych dniach w budynku Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze przy
ul. Matejki 17 w godz. od 10.00 do 15.00 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość uzyskania porady prokuratora w zakresie przysługujących im praw.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w dniu 26 luty 2020 roku w godz. od 10.00 do 15.00 oddeleguje pracownika do pełnienia dyżuru w celu zapewnienia kompleksowej pomocy.

Promowanie rodzicielstwa zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze informuje, że najbliższe spotkanie mające na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego, odbędzie się w dniu 6 lutego 2020r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim przy ul. Długiej 63

oraz 12 marca 2020r. o godz. 11:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach przy ul. Zamkowej 5.

 

Harmonogram kolejnych spotkań:

 

 • kwiecień 2020r. - MOPS Szklarska Poręba

 • maj 2020r. - GOPS Podgórzyn

 • czerwiec 2020r. - MOPS Piechowice

 • lipiec 2020r. - GOPS Janowice Wielkie

 • sierpień 2020r. - GOPS Stara Kamienica

 • wrzesień 2020r. - MOPS Karpacz

 

O szczegółowych datach spotkań, będziemy informować na bieżąco.

 

Serdecznie zapraszamy!

ulotka na stronę

Komunikat PFRON

Od dnia 01.01.2020 istnieje możliwość złożenia wniosku na Turnus rehabilitacyjny i środki ortopedyczne dofinansowane przez PFRON poprzez internetowy system SOW.

naklejka zloz wniosek online

naklejka w tym urzedzie

Komunikat grudzień 2019

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję,

że 24 grudnia 2019 r. (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia)

będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze

W zamian za tę niedogodność

pozostajemy do Państwa dyspozycji w sobotę 7 grudnia 2019 r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze

Ewelina Wójcik

Oferta pracy dla pedagoga w wymiarze niepełnego etatu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ogłasza nabór ofert na stanowisko pedagoga w niepełnym wymarze godzin

(3/4 etatu) - umowa na zastepstwo

Szczególy oferty znajdują się w załaczniku poniżej.

Oferta na stanowisko pedagoga

Komunikat - Czerwiec 2019

Uprzejmie informuję, że w związku z upałami w dniach od 11 czerwca 2019 r do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze będzie czynne od 7.30 do 14.00.

 w załączeniu Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

ZARZĄDZENIE NR 3/2019

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd